Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Milí fanoušci Agora7,

 

abyste si mohli naplno užít náš web www.Agora7.cz (dále jen “web”), přinášíme Vám přehled základních zásad, v souladu s nimiž zpracováváme Vaše osobní údaje a které návštěvou našeho webu berete na vědomí v následujícím znění.

 

I.

Úvodní informace

 

1. Agora7, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem Jugoslávských partyzánů 31, 160 00 Praha 6 je v souladu s čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) správcem osobních údajů (dále jen “Agora7”).

 

2. Jakožto správce osobních údajů můžete Agora7 kontaktovat takto:

 

písemně na adrese: Agora7, z.s., Jugoslávských partyzánů 31, 160 00 Praha 6

nebo

elektronicky prostřednictvím e-mailu: zuzana.cenkova@Agora7.cz.

 

3. Agora7 jako správce zpracovává Vaše údaje, které jste mu poskytli nebo které získal při Vaší návštěvě webu.

 

4. Tyto zásady zpracování osobních údajů v Agora7 stanoví typy osobních údajů, které Agora7 shromažďuje, vysvětlují, jak a proč Vaše údaje Agora7 shromažďuje a používá, vysvětlují, s kým je sdílí a také, jaká práva a možnosti v oblasti ochrany osobních údajů máte.

 

II.

Osobní údaje, zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Osobními údaji, které Agora7 zpracovává, se rozumí:

 

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu za účelem přihlášení k odběru newsletteru - e-mailová adresa,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu při uzavření darovací smlouvy prostřednictvím projektu darujme.cz - jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (je-li vyplněno), adresa bydliště, datum narození, výše a frekvence daru, způsob platby daru,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu, který se rozhodl kontatovat Agora7 prostřednictvím kontaktního formuláře na webu - jméno a příjmení, e-mailová adresa,

osobní údaje poskytované návštěvníkem webu zajímajícího se o připojení k týmu Agora7 v sekci “Staň se naším školitelem” - jméno a příjmení, e-mail, telefonický kontakt,

 

2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

v souladu s nařízením GDPR plnění darovací smlouvy uzavírané mezi Vámi a Agora7 a tedy naplnění smluvního vztahu (vč. vystavení potvrzení o daru pro daňové účely, zpracování daru v rámci účetní a daňové agendy, zaslání informací o využití daru, zaslání poděkování za dar),

 

v souladu s nařízením GDPR oprávněný zájem Agora7 na vyřízení vzkazů obdržených prostřednictvím kontaktního formuláře a na poskytování služeb souvisejících s návštěvou webu, vytváření statistik pro marketingové účely a zpracování informací týkajících se návštěvnosti webu pro interní a marketingové potřeby Agora7, to vše ve snaze porozumět chování návštěvníků našeho webu a jejich potřebám a představit jim v co nejšiřší míře projekty Agora7.

 

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů (kupř. přihlášení se k odběru newsletteru, kontaktování Agora7 prostřednictvím kontaktního formuláře za účelem připojení se k týmu Agora7); tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany Agora7 je:

 

naplnění smluvního vztahu na základě darovací smlouvy a výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu; při uzavření darovací smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje nezbytné k řádnému splnění smlouvy - bez poskytnutí těchto osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a ze strany Agora7 ji splnit.

vedení evidence dárců, a to i pro účetní a daňové účely,

vedení evidence odběratelů newsletteru a správa databáze,

vedení evidence zájemců o připojení se k týmu Agora7 a správa databáze,

vedení evidence osob kontaktujících Agora7 prostřednictvím kontaktního formuláře a vyřízení jejich vzkazů,

zvýšení bezpečnosti webu, zlepšení kvality služeb a projektů Agora7

výkon marketingových aktivit ze strany Agora7 (např. zobrazování reklam, remarketing, provádění analýz, zasílání obchodních sdělení, newsletteru či dalších aktivit), 

4. Agora7 používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies. Ukládání některých souborů cookies nejprve musíte odsouhlasit a teprvé poté je můžeme začít používat. Odsouhlasením používání cookies na webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie, jejímž cílem je zlepšit Váš zážitek z návštěvy webu, jelikož soubory cookies Agora7 pomáhají zlepšovat práci webových stránek a pochopit způsob jejich používání. V nastavení svého prohlížeče můžete přijmout či odmítnout nové soubory cookies či vymazat stávající soubory cookies či si nastavit oznámení nového umístění cookies na Váš počítač. Je však třeba vzít v úvahu, že pokud zvolíte zablokování některých nebo všech souborů cookies, může se stát, že nebudete moci plně využívat webové stránky Agora7. Agora7 využívá dvě kategorie cookies, a to funkční a marketingové. Funkční cookies jsou nutné pro základní funkce stránky a ulehčují Vám pohyb na webu. Používání funkčních cookies nám umožňuje oprávněný zájem, avšak o jejich užití jste vždy informováni. Marketingové cookies využívané pro personalizaci je třeba vždy odsouhlasit.

 

III.

Doba uchovávání osobních údajů

 

1. Agora7 jakožto správce uchovává osobní údaje:

 

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Agora7 a k uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu,

 

do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Agora7 Vaše osobní údaje vymaže.

 

IV.

Příjemci osobních údajů - subdodavatelé správce

 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, s nimiž Agora7 osobní údaje sdílí za účelem splnění smluvního vztahu a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů. S těmito osobami však Agora7 sdílí jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k poskytování jejich služeb ve prospěch Agora7. Příjemci osobních údajů, tj. subdodavateli správce jsou:

 

osoby podílející se procesu zpracování darovací smlouvy (kupř. účetní a daňový poradce, poskytovatel platebních a bankovních služeb, portál darujme.cz aj.),

osoby zajišťující provoz webu a poskytující další služby s tím spojené,

osoby zajišťující marketingové služby.

 

2. Agora7 upozorňuje, že v souvislosti s marketingovou činností může předávat údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) - např. službě Mailchimp. Příjemce osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatelem mailingových/cloudových služeb.

 

V.

Vaše práva

 

1. V souladu s příslušnými ustanoveními GDPR máte tato práva:

 

právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR - pokud si přejete vědět, jaké osobní údaje o Vás Agora7 má, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

 

právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR - pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás má Agora7 k dispozici, jsou nesprávné, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedeného e-mailu za účelem jejich opravy,

 

právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR - používání Vašich osobních údajů můžete omezit např. pokud napadnete přesnost osobních údajů, které má Agora7, pokud podáte úspěšnou obecnou námitku nebo pokud byly osobní údaje použity nezákonně, ale nemáte zájem na jejich úplném smazání,

 

právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR - je možné uplatnit v případě, že již Vaše osobní údaje není nutné uchovávat, úspěšně jste podali obecnou námitku, odvolali jste svůj souhlas s používáním osobních údajů (a Agora7 nemá další důvod je používat) aj.

 

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR - máte právo vznést tzv. obecnou námitku, po jejímž podání Agora7 zváží, zda převažuje Váš zájem nad zájmem Agora7 a pokud převáží Váš zájem, pak Agora7 na Vaši žádost osobní údaje vymaže nebo omezí jejich použití; dále máte právo vznést námitku ve vztahu k přímému marketingu, kdy v takovém případě Agora7 přestane Vaše osobní údaje k těmto účelům používat.

 

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR - právo umožňující přenést údaje mezi různými organizacemi na Vaši žádost,

 

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

2. Současně, ač Agora7 vždy dává přednost smírnému vyřízení Vašich připomínek a případných stížností, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo týkající se ochrany osobních údajů.

 

VI.

Zabezpečení osobních údajů

 

1. Agora7 prohlašuje, že přijalo veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů svých zákazníků.

 

2. Agora7 přijalo technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Datová úložiště správce jsou zabezpečena hesly a antivirovými programy. Komunikace mezi Vámi a Agora7 v prostředí webu probíhá šifrovaně, což chrání Vaše osobní údaje. Úložiště osobních údajů v listinné podobě jsou uzamčena, přičemž přístup k takto uloženým osobním údajům mají pouze k tomu pověření pracovníci správce vykonávající pro něj činnost na základě pracovněprávního vztahu.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Návštěvou webu Agora7 berete na vědomí tato pravidla pro zpracování osobních údajů v Agora7 a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, které v plném rozsahu přijímáte.

 

2. Agora7 si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů v Agora7 bude vždy uvedena na webu.

 

4. Tato pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.