Informace pro dárce

Jak nás můžete podpořitIndividuální dárcovství

 

   

 

   

 


Dar bankovním převodem:

Můžete nám darovat libovolnou částku převodem na náš dárcovský účet. Číslo účtu je 876600/5500


Firemní dárcovství

Koncepci firemního dárcovství připravujeme. Neváhejte se nám ozvat, pokud vás baví, co děláme a jak o věcech přemýšlíme.

Informace pro dárce


Fyzické osoby si mohou hodnotu daru odečíst z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 1 000 Kč, anebo pokud se jedná o částku, která je vyšší než 2 % daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst maximálně 10 % ze základu daně.

Dárce může použít hodnotu daru jako odpočitatelnou položku snižující základ daně z příjmu podle zákona 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Právnické osoby si mohou hodnotu daru odečíst z daňového základu, pokud v úhrnu převyšuje 2 000 Kč. Maximálně je možné odečíst hodnotu darů do výše 5 % daňového základu.

Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které vám rádi vystavíme. O získání potvrzení si můžete požádat zde.

Darem se rozumí bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který je realizován na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku (s uvedením účelu daru).

Firemní spolupráce a sponzorství je založeno na poskytnutí služeb či výrobků našemu nadačnímu fondu nebo může mít formu finanční podpory např. ve formě firemního grantu či firemního daru nebo finanční sbírky mezi vašimi zaměstnanci.